Konkurs za festival ljubavne poezije


loversPovodom Mladenaca, Srpskog dana ljubavi, u pripremi je održavanjePrvog Festivala ljubavne poezije. S tim u vezi organizuje se nagradni konkurs pod radnim naslovom Za Tebe ljubavi moja, i to u tri kategorije: glosa, sonet i pesma uobičajene forme.
Zainteresovani stvaraoci mogu učestvovati sa po jednom pesmom u svakoj kategoriji, ili samo u jednoj, odnosno dve kategorije po izboru. Za svaku pesmu kao poseban prilog dostaviti autopoetički iskaz ( inspiracija, okolnosti nastanka pesme i slično). Sve pesme i autopoetičke iskaze uz njih autor potpisuje istom šifrom.
Stručni žiri će pregledati prispele radove i u svakoj kategoriji dodeliti po jednu nagradu, a najuspelije odabrati za objavljivanje u knjizi. Zamišljeno je da knjiga iz svake kategorije sadrži po 69 pesama sa autopoetičkim iskazima, odnosno ukupno 207 pesama i isto toliko autopoetičkih iskaza, kao i fotografije i kraće bio-bibliografske podatke zastupljenih pesnika. Knjiga će biti u B formatu, tvrdom povezu i na kvalitetnom papiru. Iz štampe će izaći u martu 2016.godine i biće predstavljena na završnoj priredbi Festivala.
Budžet za tri novčane nagrade i za štampanje knjige obrazovao bi se od uloga učesnika Konkursa u iznosu od 1000,00 dinara.Uplatom ovog iznosa svski učesnik stiče svojstvo pretplatnika na dva primerka knjige.
Obaveštenje o datumu i mestu održavanja Festivala, kao i o uplati novčanog uloga, učesnici Konkursa dobiće naknadno.
Radove na Konkurs (pesme i autopoetičke iskaze) u po tri primerka i potpisane šifrom dostavljati na adresuMilivoje Trnavac, Gojna Gora, 32308 Pranjani    – zaključno sa 27.02.2016.godine. Uz radove u posebno zapečaćenom kovertu dostaviti:
  1. rarešenje šifre, adresu i kontakt
  2. kraće bio-bibliografske podatke i fotografijui
  3. koverat za obaveštenja (adresiran i sa poštanskom markom).


Коментари